کیست سینه

به کیسه های پر شده از مایع که درون سینه ها قرار دارند، کیست سینه می گویند. این کیست ها در بیشتر موارد غیرسرطانی و خوش خیم بوده، ممکن است