جوش مقعدی - شفا کلینیک

جوش مقعدی توده متورمی است که در ناحیه مقعد بروز می کند. البته باید بگوییم که بروز جوش فقط مختص این ناحیه نبوده و امکان پدیدار شدن آن در …