درمان فیشر

درمان فیشر : بیماری فیشر ، که نام پزشکی بیماری شقاق می باشد یک نوع ترک خوردگی بر روی عضلات داخلی و پوست خارجی ناحیه مقعد می باشد . در صورتی ک…شقاق شقاق