اقدامات قبل از جراحی هموروئید

اقدامات قبل از جراحی هموروئید : بیماری هموروئید در واقع رگ های خونی ملتهب و کشیده شده در داخل یا خارج از مقعد می باشد که ممکن است براثر