مراقبت های بعد از درمان بواسیر

در صورتی که اقدام به درمان بواسیر نموده اید برای جلوگیری از بازگشت آن حتما حتما مراقبت های بعد از درمان بواسیر را رعایت کنید.