مراقبت های بعد از جراحی شقاق

مراقبت های بعد از جراحی شقاق مقعدی که از جمله شایع ترین بیماری های نشیمنگاهی می باشد، پس از بهبود شقاق توصیه می شود