درمان پولیپ رکتوم

درمان پولیپ رکتوم : به ناحیه 15 سانتی متری انتهای روده بزرگ رکتوم گفته می شود. رکتوم نقش مهمی در فرایند عمل دفع دارد. همانند دیگر