درمان شقاق

درمان شقاق که در اصطلاح به آن فیشر نیز گفته شده و یکی از بیماری های شایع در ناحیه مقعد می باشد با روش های مختلفی صورت می گیرد که در ادامه