خونریزی مقعدی

خونریزی مقعدی در واقع مشاهده خون در مدفوع هنگام اجابت می باشد، عوامل مختلفی می توانند موجب بروز این عارضه در افراد شوند که علت دقیق بعد از