بیماری های پستان

بیماری های پستان انواع مختلفی دارند؛ التهاب، عفونت، کیست سینه و تومور با یا بدون درد که بعضی این تومورها خوش خیم هستند و بعضی دیگر بدخیم