شقاق

بیماری شقاق مقعدی یا فیشر مقعدی یک برش یا پارگی درطول مقعد است. پارگی اغلب عضله اطراف مقعد به نام اسفنکتر مقعدی را درگیر می کند.