دلیل ایجاد آبسه مقعد که به آن آبسه آنورکتال نیز گفته می شود، تجمع چرک در پوست اطراف مقعد می باشد. علارغم عفونی و دردناک بودن این بیماری، بیشتر افراد به